OBAKE NEKO CAST

Janice Terukina Morimoto
AIKO
Amy Tamaribuchi
KAZUE
Eric Nemoto
TAMOTSU
Nani Morita
SHIZUE
Eric Mita
MURATA
Shiro Kawai
HITOSHI

Reyn Sugai

Allan Okubo

Maria Takamori

​Prickett

Dean Sadamune

CLICK ON PIC 

FOR LARGER VIEW

KAZUE

KAZUE

TAMOTSU AND SHIZUE

TAMOTSU AND SHIZUE

KAZUE

HITOSHI AND MURATA

HITOSHI

SHIZUE

TAMOTSU AND SHIZUE

KAZUE AND AIKO

AIKO

TAMOTSU AND HITOSHI

PICTURE GALLERY